دیدار نجدی با دوستداران بر کشتی میرزا کوچک

"جمعه، پشت پنجره بود  " ، پشت دریچه های کشتی میرزا کوچک خان،  پهلو گرفته و سکان رها کرده در اسکله غربی انزلی و بیژن نجدی با "یوزپلنگانش" به دیدار دوستداران آمده بود.

کلانشهر : پانزدهمین گام پویش فرهنگی تو هم بخوان ...