سه شاخصه ی زیرساختی در رشت در قیاس با استاندارد کشوری و جهانی

کلانشهر - اینفوگرافیک: نگاهی بیندازید بر وضعیت رشت از لحاظ بهره‌مندی از چند شاخصه‌ی شهری در مقایسه با استاندارد کشوری و جهانی.

شما چه فکر می‌کنید؟ کمبود این زیرساخت‌ها چگونه می‌تواند زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد؟