واقعیت و عظمت تاثیر سازمان تامین اجتماعی از حیث ماهیت خدمات ، رویکرد اجتماعی ، دامنه متنوع تعهدات و گستردگی مخاطبین در جامعه هنوز بطور کامل درک نشده و مغفول مانده است.

تامین اجتماعی گیلان بدون کلنگ زنی و بریدن روبان روزانه پروژه ای به ارزش ۱۵ میلیارد تومان اجرا می نماید

علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام مطلب فوق بیان داشت : در حال حاضر بیش از یک میلیون و دویست و شصت هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند که 432 هزار بیمه شده اصلی و حدود 140 هزار مستمری بگیر با افراد تبعی آنها را دربر میگیرد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان این سازمان را بعنوان بزرگترین و گسترده ترین مجموعه بیمه گر اجتماعی کشور که امر ارائه تعهدات مختلفی در حوزه های بلندمدت ( انواع مستمری ) ، کوتاه مدت ( انواع غرامتها و کمک هزینه ها ) و خدمات درمانی را عهده دار است معرفی نموده و افزود : با توجه به عمومی و غیردولتی بودن تامین اجتماعی و فقدان بودجه دولتی در آن ، این مجموعه با مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان و از محل حق بیمه های پرداختی اداره میگردد.

علی حسین نژاد تکیه بر سه جانبه گرائی و تقویت تعاملات با شرکای اجتماعی را از اصول این سازمان دانسته و اذعان داشت : رویکرد اجتماعی اقتصادی تامین اجتماعی با چشم اندار پایداری ، پویایی و سرآمدی در پاسخگوئی به ذینفعان با فرایندهای هوشمند و تاثیرات آن بر توسعه بعنوان یکی از شاخص های اساسی در کنار نقش غیرقابل انکار در معیشت بخش قابل توجهی از بازنشستگان و مقرری بگیران و قرار گرفتن بعنوان دومین تولید کننده و بزرگترین خریدار درمان در کشور بواسطه داشتن گسترده ترین عائله از منظر جمعیتی سبب گردیده تا تامین اجتماعی بمنزله یک مجموعه بیمه ای بزرگ در عرصه خدمتگزاری مطرح باشد که متاسفانه این واقعیت و عظمت تاثیر آن از حیث خدمات و رویکردهای اجتماعی و دامنه متنوع تعهدات هنوز بطور جامع درک نشده و بعضاً مغفول مانده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعامل با مجامع کارفرمایی همچون اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ، اتاق تعاون ، اتاق اصناف ، انجمن های کارفرمایی و کارآفرینان ، خانه صنعت و معدن و ... همچنین تشکلهای کارگری از جمله خانه کارگر ، شوراهای اسلامی کار ، انجمن های صنفی کارگری و... و کانون های بازنشستگی بعنوان سرشاخه های شرکای اجتماعی از افتخارات تامین اجتماعی گیلان محسوب میگردد اظهار داشت : در حال حاضر در تامین اجتماعی گیلان ماهانه حدود 450 میلیارد تومان تعهدات بیمه ای و درمانی به جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه میگردد که میتوان از آن تعبیر به اجرای پروژه ای به ارزش 15 میلیارد تومان در هر روز بدون هیچگونه بریدن روبان یا کلنگ زنی یاد نمود.

 

علی حسین نژاد افزود : ماهیت خدمات ما در زمان اصطرار و بحران برای مشمولین بروز میکند و مخاطبینی که در تنگنای فشارهای زندگی در شرایطی همچون بیماری ، بیکاری ، ازکارافتادگی ، پیری و ... از آن برخوردار میگردند ارزش این تعهدات را بطور ملموس و محسوس درک مینمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، ایجاد امنیت روانی و آرامش خاطر را مهمترین محصول تامین اجتماعی دانسته و اذعان داشت : استقرار عدالت اجتماعی ، بازتوزیع مجدددرآمدها ، کمک به رشد شاخص های توسعه و رفاه از دیگر دستاوردهای این سازمان در جامعه است.