عیدی کارکنان دولت مشخص شد.

عیدی امسال کارکنان دولت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود

کلانشهر: بر اساس تصمیم هیأت وزیران مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال در بهمن ماه سال جاری، قرار است از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت شود.