کلانشهر: ریزش جایگاه تماشاگران در ورزشگاهی در ایالت تلانگانای هند هنگام برگزاری مسابقات قهرمانی کبدی موجب زخمی شدن بیش از صد نفر شد.