آیا با نفوذ سیاسی می توان ممنوعیت های کرونا را دور زد؟

اختصاصی کلانشهر: تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد صنف‌زیتون فروشان به مشاغل گروه یک پیوست شده و این فروشندگان می‌توانند در دوره‌ی ممنوعیت‌های کرونایی فعالیت کنند. 

اقتصاد شهرستان رودبار وابسته به صنعت زیتون است. این شهرستان به سبب مرزی بودنش در پیک‌های مختلف کرونا همواره با شیوع شدید کرونا مواجه بوده است.