سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: در یکی از استان ها فردی که سه چهار بار به رئیس مرکز بهداشت آنجا مراجعه کرده بود و درخواست کرده بود که به او واکسن بزنند و رئیس مرکز بهداشت مخالفت کرده بود. آن فرد رفته لباس پاکبان پوشیده و کلاه پوشیده و ماسک زده تا واکسن دریافت کند. این زمانی خیلی بد و وحشتناک می شود که چنین فردی در مسئولیت قرار بگیرد. این خیانت در امانت است و نمونه های زیادی داشته ایم. فکر می کنیم این زرنگی و قدرت است.

سخنگوی ستاد کرونا: در یکی از استان ها مسئولی بعد از مخالفت چند باره مرکز بهداشت، لباس پاکبان پوشیده و واکسن زده بود
کلانشهر: علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا طی مصاحبه ای گفت: در یکی از استان ها فردی لباس پاکبان پوشیده و کلاه پوشیده و ماسک زده تا واکسن دریافت کند. این زمانی خیلی بد و وحشتناک می شود که چنین فردی در مسئولیت قرار بگیرد

رئیسی افزود: درباره تزریق واکسن به افراد خارج از نوبت و به جای دیگران باید افراد تعهد اجتماعی و مسئولیت اجتماعی خود را رعایت کنند. این برای ما شعار است برای دنیا شعار نیست و به همین دلیل است که همه چیز سر جای خودش است.

وی گفت: در یکی از استان ها فردی که سه چهار بار به رئیس مرکز بهداشت آنجا مراجعه کرده بود و درخواست کرده بود که به او واکسن بزنند و رئیس مرکز بهداشت مخالفت کرده بود. آن فرد رفته لباس پاکبان پوشیده و کلاه پوشیده و ماسک زده تا واکسن دریافت کند. این زمانی خیلی بد و وحشتناک می شود که چنین فردی در مسئولیت قرار بگیرد. این خیانت در امانت است و نمونه های زیادی داشته ایم. فکر می کنیم این زرنگی و قدرت است.

سخنگوی ستاد کرونا اظهار داشت: برخی از مسئولین در جمعی که قرار می گیرند ماسک نمی زنند فکر می کنند این نشانه قدرت است. تا زمانی که این فرهنگ حاکم باشد ما خیلی نمی توانیم پیشرفت کنیم.