رئیس امور سدهای گیلان از کاهش بسیار محسوس حجم ورودی به آب سد سفیدرود خبر داد.

کاهش بسیار محسوس حجم ورودی آب سد سفیدرود گیلان
کلانشهر: عمران مومنی در جلسه آب منطقه ای گیلان گفت: کاهش بارشها و در نتیجه کاهش بسیار محسوس حجم ورودی به آب سد سفیدرود را شاهد هستیم.

وی افزود: حجم مخزن  سد سفیدرود هم اکنون یک میلیارد و ۶۲ میلیون متر مکعب با متوسط دبی ورودی ۵۰ متر مکعب بر ثانیه و متوسط دبی خروجی ۱۱۱ متر مکعب بر ثانیه است.

مومنی خاطرنشان کرد: با توجه به رها سازی آب سد سفیدرود از روز پنجم اردیبهشت ماه در کانال های آبیاری فومنات و راست سنگر(مناطق شرقی گیلان)  و نهم اردیبهشت ماه در کانال چپ سنگر ( مناطق مرکزی ) بصورت ۲۰ روز متوالی، کشاورزان گیلانی بر اساس تقویم زراعی نسبت به نشاء برنج در این فرصت اقدام کنند.

در ادامه این جلسه ابراهیم اصلاحی مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده آب منطقه ای گیلان نیز با بیان اینکه تخریب سردهنه نهرشمام رستم آباد در طول دوران بهره برداری، تأمین آب قریب به 800 هکتار از اراضی منطقه را با تهدیدات و مشکلات عدیده ای همراه کرده بود، گفت: با اجرای بند انحرافی و بازسازی سردهنه و دیواره گذاری در جناحین رودخانه (در محل سردهنه) مشکل موجود رفع شده است.

وی افزود: شرکت آب منطقه ای گیلان با استفاده از اعتبارات بحران و همچنین از محل بند "و" تبصره "8" قانون بودجه سال 1399 با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال نسبت به اجرای پروژه مذکور با استفاده از سنگ لاشه غرقاب در ملات، خشکه چینی با سنگ لاشه، دیواره گابیونی و احداث دریچه تنظیم جریان آب اقدام کرد.

اصلاحی تصریح کرد: تاکنون بند انحرافی و دیواره های جناحین رودخانه به اتمام رسیده و سازه دریچه نیز در حال احداث است و طی روزهای آتی با انجام آبگذاری به خدمت رسانی به کشاورزان منطقه مورد  بهره برداری قرار خواهد گرفت.