اختصاصی کلانشهر: فوتبال گیلان در میان حسرت و آه چگونه دل هوادارنش را خون کرد؟ گزارش کلانشهر را در این باره ببینید.

گوینده و نویسنده: امیرحسین کریمی

تدوین: علیرضا آریا