نتایج نهایی انتخابات شورای شهر تالش اعلام شد

کلانشهر: فرماندار تالش اعضای منتخب شورای شهر تالش را بدین شرح اعلام کرد: رسول برهانی

بهزاد پورپناه

هادی رحیمی جولندان

وحید یوسف زاده

فیروزه اردویی

بهروز علی بابایی

عبداله حسین پور