سخنگوی دولت درباره مباحث مرتبط با طرح هایی که به دنبال ایجاد محدودیت در فضای اینترنت است گفت: طبق اخبار غیررسمی گفته می شود که این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است اما به هر حال حکمرانی سایبری مساله مهم و موضوع روز بسیاری از کشورهای جهان است.

ربیعی: طرح مجلس درباره فضای مجازی در دولت جدید بررسی شود

کلانشهر: سخنگوی دولت درباره مباحث مرتبط با طرح هایی که به دنبال ایجاد محدودیت در فضای اینترنت است گفت: طبق اخبار غیررسمی گفته می شود که این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است اما به هر حال حکمرانی سایبری مساله مهم و موضوع روز بسیاری از کشورهای جهان است.

علی ربیعی افزود: سیاستگذاری در این زمینه ها امری بسیار پیچیده و چند وجهی است و باید همراه با مطالعات عمیق باشد. طرح هایی از این دست ابعاد مختلفی دارد که متاسفانه برخی فقط یا از جنبه امنیتی و یا جنبه خاص فرهنگی آن را در نظر میگیرند.

 

 

او گفت: امروز فضای مجازی فقط محدود به حوزه اطلاع رسانی نیست، بلکه فضای مجازی تبدیل به بستری برای ایجاد مشاغل، سرمایه گذاری های جدید، رشد اقتصادی از مسیر ارائه رشد خدمات، تجارت الکترونیک و آموزش آنلاین و بسیاری از موارد دیگر شده است.

 

ربیع ادامه داد: به اعتقاد اکثر کارشناسان، امروز فضای مجازی در حقیقت بخشی از زندگی روزمره مردم شده است و قطعا هر نوع تصمیم گیری در این حوزه نیازمند توجه به همه جوانب و اخذ نظرات کارشناسان، خبرگان و جامعه هست.

 

او افزود: باید توجه داشت که فضای مجازی امروز بخشی از حقوق مردم است. لذا از آنجا که براساس اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران محدود شده و با اختیارات گسترده ای به نهادهایی نوظهور داده شده است که تناسب مسئولیت با اختیارات را لحاظ نکرده است.

 

او گفت: لذا با توجه به تاثیر این تصمیمات و از آنجا که رییس جمهور منتخب در این خصوص دیدگاههایی دارند و در ایام انتخاباتی مطرح کرده اند پیشنهاد می شود این طرح پس از استقرار دولت جدید و با هماهنگی با دولت جدید بررسی و تصویب شود.