رتبه هفتم گیلان در پایین ترین نرخ تورم کشور

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با بیان اینکه نرخ تورم کل کشور و استان در بهمن ‌ماه به ترتیب 23.5 و 20.9 درصد می‌باشد، تصریح کرد: استان گیلان در بهمن‌ماه در بین 31 استان دارای رتبه هفتم پایین ترین نرخ تورم کشور است.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، وحید طیفوری در جمع خبرنگاران، از انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان گیلان و کشور در سال 97 خبر داد و اظهار کرد: مرکز آمار ایران جهت محاسبه تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها با جمع آوری اطلاعات قیمت کالا و خدمت عرضه شده به منظور مصرف نهایی خانوار نسبت به محاسبه شاخص قیمت براساس میانگین وزنی قیمت کالاهای مختلف اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه براساس شاخص قیمت به دست آمده سه نوع نرخ تورم شامل «نرخ تورم کل»(مقایسه تغییر قیمت 12 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه) جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان، «نرخ تورم نقطه به نقطه»(مقایسه تغییر قیمت ماه اخیر نسبت به ماه مشابه سال قبل) جهت تبیین وضعیت تغییر قیمت و شوک‌های قیمتی در کوتاه مدت و «نرخ تورم ماهانه»(مقایسه تغییر قیمت ماه اخیر نسبت به ماه قبل) جهت پیش‌بینی روند آتی نرخ تورم محاسبه می‌شود و لازم است متناسب با هر هدف نرخ تورم مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.

 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان ادامه داد: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ارزانی ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮرم نیز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و یا گرانی ﻧﯿﺴﺖ، زیرا اﯾﻦ دو از ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

این مقام مسئول با بیان اینکه ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ و براساس میانگین تغییرات شاخص قیمت گروهی از کالاهای مختلف محاسبه می‌شود، گفت: ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﭘﻮل اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و واﺣﺪ آن رﯾﺎل اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ پنج هزار ﺗﻮﻣﺎن و در ﻣﻨﺎﻃﻖ شهری 20 هزار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دو یک هزار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در روستا ﺑﺎ وجود ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ تر ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ(ﺗﻮرم) 25 درﺻﺪی خواهیم بود. در صورتی که ﺗﻮرم در واحد خدماتی دوم پنج درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد لذا علیرغم تورم 25 درصدی در روستای یاد شده، نمی‌توان نتیجه گرفت که قیمت این خدمت نسبت به شهر گران‌ تر است. از این رو به دلایل فنی تورم و گرانی لزوما هم معنی نیستند و در استفاده از آن باید دقت و ملاحظات لازم صورت گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ تورم کل کشور و استان در بهمن ‌ماه به ترتیب 23.5 و 20.9 درصد می‌باشد، تصریح کرد: استان گیلان در بهمن‌ماه در بین 31 استان دارای رتبه هفتم پایین ترین نرخ تورم کشور است.

وی خاطرنشان کرد: بالاترین نرخ تورم کشور مربوط به استان لرستان با 27.9 درصد و کمترین مقدار مربوط به استان کرمان با 18.8 درصد بوده است. همچنین چهار استان مجاور این استان، یعنی استان‌های زنجان، قزوین، مازندران و اردبیل به ‌ترتیب دارای رتبه‌های هجدهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و ششم و استان ساحلی گلستان دارای رتبه چهاردهم بالاترین نرخ تورم کشور هستند.

طیفوری اضافه کرد: نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کشور و گیلان به ترتیب 32.5 و 29.9 درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیر خوراکی ‌و خدمات کشور و گیلان به ترتیب 19.9 و 17.8 درصد بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان درخصوص نرخ تورم شهری، گفت: این نرخ در کل کشور و استان در بهمن‌ماه به ترتیب 23.4 و 21.1 درصد می‌باشد. همچنین نرخ تورم روستایی نیز در کل کشور و استان در بهمن ماه به ترتیب 24.2 و 20.4 درصد بوده است.

وی مقدار تغییرات تورم نقطه‌ به‌ نقطه بهمن ماه سال جاری را در کشور و استان به ترتیب 42.3 و 39.8 درصد اعلام کرد و یادآور شد: بررسی تغییرات شاخص قیمت بهمن‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد که مقدار تغییرات تورم ماهانه در کشور برابر 2.2 درصد و استان برابر 1.7 درصد بوده است.