همزمان با تحلیف شورای شهر رشت اعضای هیات رییسه سال اول شورا مشخص شدند.

رییس و اعضای هیأت رییسه شورای شهر رشت مشخص شدند

کلانشهر: همزمان با تحلیف شورای شهر رشت اعضای هیات رییسه سال اول شورا مشخص شدند.

براین اساس، کارگرنیا به عنوان رییس و مجید عزیزی به عنوان نایب رییس انتخاب شدند.

خزانه دار: هادی رمضانی

منشی اول: علیرضا تاج شهرستانی

منشی دوم: رضا عاشری

همچنین نماینده شورا در شورای شهرستان نیز علوی و عزیزی هستند.

سمت سخنگوی شورای شهر نیز به نادر حسینی رسید.