با رضایت خانواده کودک ١٠ ساله دچار مرگ مغزی در گیلان، سه بیمار نیازمند به اهدای عضو در این استان نجات یافت.

اهدای اعضای کودک ۱۰ ساله گیلانی جان سه بیمار را نجات داد

کلانشهر: اولین مورد اهدا و پیوند عضو در این استان روز گذشته در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت با اهدای عضو ماهان فیضی انجام گرفت.

 

براساس این گزارش به اهتمام تمامی دست اندرکاران فراهم آوری اعضای پیوندی در ٢ مرکز آموزشی درمانی رازی و پورسینا رشت، مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد فراه‍م آوری بیمارستان سینا تهران، ضمن کسب رضایت از خانواده سخاوتمند پسر ۱۰ ساله (ماهان فیضی) اولین اهدای عضو در استان گیلان انجام شد.

 

ماهان فیضی اهل شهرستان ماسال که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، اولین مورد اهدا از استان گیلان در سال جاری است که کبد و کلیه های این کودک به سه بیمار نیازمند پیوند زده شد.