سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی گفت: ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده ازدواج را مانع دریافت مستمری همسران بازمانده ندانسته است.

ازدواج مانع دریافت مستمری همسران بازمانده نیست
کلانشهر : طهماسبی گفت: ازدواج همسران بازمانده بیمه‌شدگان یا مستمری‌بگیران متوفی، مانع دریافت مستمری نیست و سازمان ثبت احوال، وقایع مربوط به حیات و ممات را به صورت برخط در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌دهد.

به گفته سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی، دختران بازمانده تا زمانی که همسر و شغلی نداشته باشند، می‌توانند مستمری بیمه‌شده یا مستمر‌ی‌بگیر مرحوم را دریافت کنند.

ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده می‌گوید: میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر است:

 

۱- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.