مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت یکشنبه ۲۶ تیر

کلانشهر: ۴۸ مرکز در شهرستان های رشت آماده تزریق واکسن های برکت، سینوفارم، پاستوکووک، اسپایکوژن، نورا، رازی و فخرا هستند: