مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام پنجشنبه ۱۳ مرداد + مراکز شیفت عصر و شب

کلانشهر: ۳۵ مرکز واکسیناسیون در رشت و خمام آماده تزریق واکسن های سینوفارم، برکت، اسپایکوژن، پاستوکووک، رازی، فخرا و نورا هستند: