کلانشهر: امدادگران در شهر «انطاکیه» ترکیه یک زن را با گذشت ۱۷۷ ساعت از زلزله، زنده از زیر آوار نجات دادند.