به احترام معلمان بادانش و فراموش نشدنیِ ایران؛ بَرپا

اختصاصی کلانشهر: امروز از آنِ معلمان است. می دانیم که مدتهاست معلمان هم مانند صاحبان اکثر مشاغل از وضعیت معیشتی خود راضی نیستند. اما در طول تاریخ، شان و جایگاه معلم ورای مادیات در اذهان جای گرفته است. قطعا معنی این جمله نادیده گرفتن حق تامین زندگی و معاش معلم به عنوان یک انسان نیست. هدف تمجید از کسانی ست که مانند پدر و مادر کنار کودک پا به پا، آوا به آوا، کلمه به کلمه و جمله به جمله می آیند تا وسعت دید کودک به گستره‌ی جهان باز شود.

کم نیستند افرادی که با یک جمله یا حمایت معلم زندگی‌شان مسیر متفاوتی پیدا کرده. ۱۲ سال حضور پشت نیمکت‌های مدرسه تا ابد خاطرات جدانشدنی در ذهن تمام کسانی ثبت می کند که در مدرسه حضور داشته اند.

اگر بخواهیم از جهل و خرافه رها شویم و دانش بر جهل پیروز شود باید معلمان بادانش را ارج نهیم و به آنان بگوییم که دوستشان داریم و ارزش کارشان را می‌دانیم.

نام بهترین معلم شما در خاطرتان مانده است؟