مسئول واحد فرآهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پیوند کبد مردی ۵۸ ساله به شهروند رشتی خبر داد.

اهدای عضو مرد رودسری جان شهروند رشتی را نجات داد

کلانشهر: دکتر سیامک ریماز گفت: اعضای بدن مهدی ابراهیمی مرد ۵۸ ساله اهل و ساکن رودسر که به دلیل سقوط از ارتفاع مرگ مغزی شده بود در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

مسئول واحد فرآهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: کبد این شهروند رودسری به مردی ۴۱ ساله اهل و ساکن رشت پیوند زده شد و امکان زندگی دوباره به این شهروند رشتی بخشیده شد.

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون اعضای بدن ۴ گیلانی اهدا شده است.