افزایش بی رویه قیمت ها در ترکیه ، مردم این کشور را در تنگنا قرار داده است. در یک رویداد جدید و غم انگیر، یک پیر زن ترکیه ای به دلیل ناتوانی در پرداخت اجازه خانه ، خودکشی کرد.

پیر زن تنها در ترکیه خود را کشت: صاحبخانه مسؤول مرگ من است

کلانشهر- به گزارش عصر ترکیه ، صاحبخانه این پیر زن تنها، اجاره ماهانه را از 3 هزار به 10 هزار لیر افزایش داده بود. این پیر زن که با حقوق بازنشستگی همسر متوفایش زندگی می کرد، نتوانست صاحبخانه را به اجاره کمتر متقاعد کند.

در نهایت صاحبخانه تصمیم گرفت پیر زن را بیرون کند و او هم خودکشی کرد و در بیمارستان جان سپرد.

در نامه ای که پلیس از این پیرزن در کنار اندک پس اندازش یافت، آمده است:
صاحبخانه ام در مرگ من مقصر است. مرا در کنار همسرم دفن کنید.

این اتفاق در شهر چوروم ، در مرکز ترکیه رخ داده است.

هر چند طبق قوانین ترکیه، افزایش بیش از 25 درصدی اجاره خانه ممنوع است ولی در شرایطی مانند زمانی که پرداخت اجاره خانه با تاخیر همراه باشد، صاحبخانه می تواند مستاجر را بیرون کند.

قیمت ها در ترکیه در 2 سال اخیر حدود سه برابر شده است و در این میان، اجاره خانه نیز به طور قابل توجهی بالا رفته است.