پایگاه خبری کلانشهر: اسفند ماه سال ۱۳۹۶ اعضای شورای شهر رشت تصمیم گرفتند میله های تنها مسیر بی آرتی رشت به منظور کاهش حجم ترافیک، جمع آوری شود. اما از همان تاریخ میله های بی ار تی بلوار امام خمینی همچنان پابرجاست.
صحیح بودن یا ناصحیح بودن برایند این اقدام را اگر نادیده بگیریم به شاهکار مهندسی عجیب و خطرناک برمیخوریم.
عابران پیاده از خط عابر پیاده عبور میکنند و قسمت اول میله ها را که رد میکنند به یکباره در وسط خیابان متوجه میشوند راه مسدود است . اگر خوش شانس باشند و اتوبوس و خودرویی در آن مسیر نباشد، ناچار میشوند یا با حرکتی آکروباتی میله ها را با پرش رد کنند و یا وسط خیابان مسیر را طی نمایند تا به محلی قابل عبور برسند.