khanekhodro

کلانشهر: مصطفی پورمحمدی در پاسخ به یک فعال بسیج دانشجویی که از او پرسید شما راه شهید رئیسی را ادامه خواهید داد؟ گفت: خود آقای رئیسی اگر زنده بود شاید راه خودش را ادامه نمی داد.