گزارش ویدیویی
بهبودیافتگان کرونا
۱۳ اسفند ۹۸ چاپ

کلانشهر: گزارش ویدیویی الجزیره در مورد بهبودیافتگان کرونا 

زیرنویس از: گروه چندرسانه ای کلانشهر