khanekhodro

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی نسبت به خطر بازگشت تعطیلی برای مشاغل و کسب و کارها هشدار داد.

سازمان بهداشت جهانی نسبت به برقراری مجدد تعطیلی ها هشدار داد

کلانشهر: «تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه فهرستی از گامهای ضروری و پیش نیاز برای لغو تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کووید -۱۹ را ارائه کرد.

وی به این نکته اشاره کرد که چنانچه کشورها این دوران گذار را «به شیوه ای بسیار دقیق و با رویکردی مرحله ای» مدیریت نکنند، خطر بازگشت تعطیلی های اجباری همچنان وجود دارد.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در یک نشست مجازی در شهر ژنو اظهار داشت: «خطر بازگشت تعطیلی ها خیلی جدی و واقعی است و اگر کشورها این دوران گذار را به شیوه ای دقیق و مرحله ای مدیریت نکنند، این تعطیلی ها مجدداً برقرار می شود».

وی همچنین گفت تا زمانی که این بیماری همه گیر فروکش نکند، بازگشت وضعیت عادی به کسب و کارها ممکن نیست.

آدهانوم در ادامه بر ضرورت سرمایه گذاری در بخشهای بهداشت و درمانی در سرتاسر جهان تأکید کرد.


مهر