تداوم هوای گرم در استان تا پایان هفته

تداوم استقرار هوای گرم تا روز های پایانی هفته در استان

کلانشهر: نقشه های هواشناسی نشان دهنده استقرار جو پایدار در منطقه است. بنابراین، غالبا آسمان صاف و تداوم استقرار هوای گرم تا روزهای پایانی هفته پیش بینی می شود.

طی این مدت گاهی باگذر امواج کم و بیش ناپایدار، رگبارباران و رعدوبرق (موقتی شدید) دور از انتظار نیست.
صداوسیما