کاش مسئولان استان و شهر رشت به دیدن کاکایی‌های سرسیاه، میهمانان زمستانی زرجوب و گوهررود بروند تا شاید برای پیدا کردن راه نجات دو رود زیبای رشت مصمم‌تر شوند. رودهایی که در صورت احیا می‌توانند «رشتِ» دیگری به مردم ایران و گردشگران جهان نشان دهند.

گزارش تصویری؛ حال خوش زرجوب رشت با مهمان نوازی از «کاکا»یی های زیبا

اختصاصی کلانشهر:الهه فلاح- زرجوب رشت این روزها حال خوشی دارد. بواسطه بارندگی‌های روزهای اخیر، دو رشته رود زرجوب و گوهررود پرآب شده اند.
بعد از جاری شدن آب در بستر زرجوب رشت، مهمانانی هم از هر سو به سمتش بال گشودند. حالا چند روزی است که زرجوب با حال خوشش بستری امن و زیبا برای «کاکا»یی های مهاجر شده است. مرغان مهاجری که علی رغم آلودگی شدیدی که گریبان زرجوب و گوهرود رشت را گرفته همچنان وفادارانه به سویشان بال می‌گشایند و روزهایی زیبا را به این رودخانه و ساکنان شهر هدیه می‌دهند.
کاش مسئولان استان و شهر رشت به دیدن کاکایی های سرسیاه، میهمانان زمستانی زرجوب و گوهررود رشت بروند.
دعوت به دیدن این پرندگان زیبا در کنار رودی که بواسطه بارندگی های اخیر، جانی تازه گرفته از آن جهت است که راهی برای نجات دو رود زیبا پیدا شود. رودهایی که در صورت احیا می توانند «رشتِ» دیگری به مردم ایران و گردشگران جهان نشان دهند. 

 از ساکنان رشت و گردشگرانی که به دیدن پرندگان مهاجر می‌روند این انتظار وجود دارد که احساس امنیت را از این مهمانان کوچک نگیرند؛ پرندگانی که چند روزی از زمستان را مهمان رشت هستند.